• “Nie głuchota jest kalectwem kiedy serce słyszy”

Porady : Programy pomocy w zakupie sprzęt elektroniczniego

Program pomocy w zakupie sprzętu elektronicznego oraz oprogramowania umożliwiającego pracę osobom niewidomym i niedowidzącym - "Komputer dla Homera"

Celem programu jest pomoc finansowa dla osób niewidomych i niedowidzących w postaci dofinansowania zakupu nowoczesnego, podstawowego oraz specjalistycznego sprzętu komputerowego i elektronicznego wraz z odpowiednim oprzyrządowaniem i oprogramowaniem, który umożliwi:

zatrudnienie i samodzielną pracę

naukę oraz zdobycie wiedzy

zdobycie umiejętności pozwalających na usamodzielnienie się

Adresatami programu są:

Pełnoletnie osoby w wieku aktywności zawodowej, niepełnosprawne z powodu dysfunkcji narządu wzroku posiadające ważne orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności

Niepełnosprawne dzieci i młodzież w wieku do lat 18 z dysfunkcją narządu wzroku, jeśli:

posiadają aktualne orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, lub aktualne orzeczenie o niepełnosprawności.

Jeżeli treść tych orzeczeń (pkt. 2, ppkt. a i b) nie wskazuje na przyczynę orzeczenia o niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności, dokumentem potwierdzającym rodzaj schorzenia będącego przyczyną niepełnosprawności jest zaświadczenie wydane przez lekarza prowadzącego.

Warunkiem uczestnictwa w programie jest:

wykonywanie przez osobę niepełnosprawną pracy zarobkowej lub zarejestrowanie się w urzędzie pracy w przypadku osób bezrobotnych lub poszukujących pracy  lub uczenie się lub studiowanie.

Wnioski składa się w oddziałach wojewódzkich Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Szczegółowe informacje o programie, terminach składania wniosków oraz siedzibach regionalnych PFRON dostępne są na stronie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Marek Pienczyn z Urzędu Miasta Gdyni.