• “Nie głuchota jest kalectwem kiedy serce słyszy”

Porady : Likwidacja barier funkcjonalnych

Podstawy prawne:
ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz.776 ze zm.)

rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 96,poz. 861 ze zm.)

Integracja osób niepełnosprawnych
Unia uznaje i szanuje prawo osób niepełnosprawnych do korzystania ze środków mających zapewnić im niezależność, integrację społeczną i zawodową oraz udział w życiu społeczności.

art. 26 Karty Podstawowych Praw Unii Europejskiej
(uznanej przez Unię Europejską)

Zgodnie z zasadą nr 5 Standardowych Zasad Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych (przyjętych przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych) - dostępność do środowiska fizycznego jest jednym z kluczowych obszarów równoprawnego uczestnictwa osób niepełnosprawnych we wszystkich sferach życia społecznego.

Bariery funkcjonalne to brak dostępności lub utrudnienie w korzystaniu przez osobę niepełnosprawną z przestrzeni życiowej człowieka.

Na przestrzeń życiową człowieka składa się architektura, urbanistyka, komunikowanie się, transport oraz urządzenia techniczne.

Jej udostępnienie jest warunkiem integracji społecznej osób niepełnosprawnych

Możliwość aktywnego uczestnictwa osób niepełnosprawnych w życiu społecznym jest uwarunkowana uprzednią likwidacją istniejących barier.

Likwidacja barier architektonicznych polega na dokonywaniu inwestycji lub czynności mających na celu udostępnienie przestrzeni architektonicznej

Likwidacja barier w komunikowaniu się polega na umożliwieniu osobie niepełnosprawnej porozumiewanie się z innymi ludźmi przeważnie poprzez dokonywanie odpowiednich inwestycji

Likwidacja barier technicznych polega przede wszystkim na inwestycjach w sprzęt techniczny pozwalający osobie niepełnosprawnej na samodzielne funkcjonowanie.

(definicje opracowane w Ośrodku Szkolenia Krajowej Izby Gospodarczo-Rehabilitacyjnej w Warszawie)

Likwidacja barier architektonicznych, w komunikowaniu się oraz technicznych może być dofinansowana ze środków PFRON, jeżeli jest dokonywana w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych oraz jeżeli ich realizacja umożliwi lub w znacznym stopniu ułatwi osobie niepełnosprawnej wykonywanie podstawowych, codziennych czynności lub kontaktów z otoczeniem.

O dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych może ubiegać się osoba niepełnosprawna która ma trudności w poruszaniu się oraz
jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości, w której likwiduje się bariery albo

posiada zgodę właściciela lokalu lub budynku mieszkalnego, w którym stale zamieszkuje.

O dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się i technicznych mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne tylko w sytuacji, gdy jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności.

Dofinansowanie likwidacji barier funkcjonalnych nie przysługuje osobom niepełnosprawnym, które:
mają zaległości wobec Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku byli stroną umowy z PFRON, rozwiązaną z przyczyn leżących po stronie osoby niepełnosprawnej

w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku uzyskały odpowiednio na te cele dofinansowanie ze środków Funduszu.

Dofinansowanie nie obejmuje kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie.

Wysokość dofinansowania likwidacji barier funkcjonalnych wynosi do 80% kosztów przedsięwzięcia, jednak nie więcej niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.

Przeciętne wynagrodzenie to przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w formie komunikatu w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" na podstawie art. 20 pkt 3 ustawy z dnia 17 grudnia 1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. Nr 162, poz. 1118 ze zm.)

Tryb przyznania dofinansowania

Przyznanie dofinansowania na likwidacje barier funkcjonalnych następuje na wniosek osoby niepełnosprawnej złożony na odpowiednim formularzu w Urzędzie Miasta Opola. Osoba niepełnosprawna może złożyć wniosek w każdym czasie.
Podstawę dofinansowania stanowi umowa zawarta pomiędzy Prezydentem Miasta Opola a osobą niepełnosprawną.

Przykładowe inwestycje/czynności w zakresie likwidacji barier funkcjonalnych

Likwidacji barier architektonicznych
budowa pochylni

dźwig osobowy

podnośnik

poręcze w ciągach komunikacyjnych

uchwyty w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych

likwidacja progów

likwidacja różnic poziomów ciągów komunikacyjnych, podłóg

wymiana ościeżnicy i drzwi

podłogi antypoślizgowe

Likwidacji barier w komunikowaniu się
urządzenia wspomagające odbiór
dźwięku telewizora

telefon ze wzmacniaczem/cewką indukcyjną

budzik świetlny/wibracyjny

sygnalizacja optyczna dzwonków do drzwi, telefonu itp.

instalacja dźwiękowa sygnalizacyjno-alarmowa

telefon

CB-radio

Likwidacji barier technicznych
montaż osprzętu umożliwiającego otwarcie drzwi i okien w niestandardowy sposób

montaż zabezpieczenia wypełnienia skrzydła przed stłuczeniem lub wymiana skrzydła drzwi

zmiana sposobu oświetlenia

trwałe oznakowanie piktogramami budynku, w którym zamieszkuje osoba niepełnosprawna

zakup urządzenia umożliwiającego osobie z dysfunkcją prowadzenie samochodu

zakup wózka inwalidzkiego z napędem elektrycznym