• “Nie głuchota jest kalectwem kiedy serce słyszy”

Porady : Renta Socjalna

Renta socjalna przysługuje osobie, która:

jest pełnoletnia,

jest całkowicie niezdolna do pracy z powodu naruszenia sprawności organizmu, które powstało:

w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej - przed ukończeniem 25 roku życia,

w trakcie studiów doktoranckich lub aspirantury naukowej.

Z przepisu tego wynika zatem, że renta socjalna przysługuje wyłącznie osobie, która ma ukończone 18 lat i która jest całkowicie niezdolna do pracy. Całkowitą niezdolność do pracy ocenia się zgodnie z kryteriami ustalonymi w ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. nr 162, poz. 1118 z późn. zm.), zwaną dalej ustawą emerytalną. W myśl tej ustawy, za całkowicie niezdolną do pracy uważa się osobę, która utraciła zdolność do wykonywania jakiejkolwiek pracy. Przy ocenie prawa do tej renty nie jest istotne, kiedy powstała całkowita niezdolność do pracy, lecz to, aby niezdolność ta była skutkiem naruszenia sprawności organizmu, powstałego we wskazanych okresach.

Renta może być przyznana na stałe - jeżeli niezdolność do pracy jest trwała, lub na wskazany okres - jeśli niezdolność do pracy jest czasowa.

Renta socjalna nie przysługuje jednak osobie, która:

ma ustalone prawo do emerytury, uposażenia w stanie spoczynku, renty z tytułu niezdolności do pracy, renty inwalidzkiej, renty strukturalnej, świadczenia przedemerytalnego lub zasiłku przedemerytalnego,

pobiera świadczenie o charakterze rentowym z instytucji zagranicznych,

ma ustalone prawo do renty rodzinnej (części renty) przez jednostkę organizacyjną Zakładu lub przez inny niż ta jednostka organ emerytalno-rentowy (np. KRUS), w wysokości przekraczającej 200% kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy,

jest właścicielem lub posiadaczem (samoistnym lub zależnym) nieruchomości rolnej w rozumieniu Kodeksu cywilnego o powierzchni użytków rolnych przekraczających 5 ha przeliczeniowych, lub - jako współwłaściciel - ma udział w takiej nieruchomości, który przekracza 5 ha przeliczeniowych.

Renta socjalna jest świadczeniem podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Z dniem 1 maja 2004 r. wchodzi w życie nowy system świadczeń rodzinnych. Oznacza to, że zasiłki rodzinne, dodatki do zasiłku rodzinnego i świadczenia opiekuńcze będą wypłacane według nowych zasad. Celem wprowadzanych zmian jest stworzenie przejrzystego i spójnego systemu pomocy rodzinie, ustalenie jednego organu wypłacającego świadczenia oraz jednolitych kryteriów i zasad jej przyznawania.

Ubiegając się o zasiłek rodzinny, należy złożyć wniosek oraz szereg dokumentów poświadczających prawo do otrzymania świadczenia. Zgodnie z ustawą, również wszyscy dotychczasowi świadczeniobiorcy są zobowiązani do złożenia nowych wniosków dotyczących przyznania świadczeń rodzinnych i świadczeń opiekuńczych.