• “Nie głuchota jest kalectwem kiedy serce słyszy”

Urząd i Instytucje: Urzędy w Gdańsku i Gdyni

Miasto Gdańsk

Wydział Spraw Społecznych
Sekretariat: ul. 3 Maja 9A pok. 101,
tel. +58 323 67 00
e-mail:
dwss@gdansk.gda.pl

Referat Promocji i Profilaktyki Zdrowia
ul. 3-go Maja 9A, pokój 3
tel. +58 323 67 60
e-mail:
wss3@gdansk.gda.pl

Zadania:

opracowanie i realizacja ramowego programu promocji zdrowia i profilaktyki chorób społecznych, w tym organizacja badań profilaktycznych, usprawnianie wczesnej diagnostyki chorób społecznych, zmniejszanie rozpowszechniania palenia tytoniu oraz zmniejszanie narażenia ludności na szkodliwe czynniki środowiskowe,

udział w opracowywaniu, aktualizowaniu i kontroli realizacji planu zabezpieczenia ambulatoryjnej opieki zdrowotnej,

opracowywanie docelowego modelu nieodpłatnego dostępu do świadczeń zdrowotnych, należnym mieszkańcom z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego, realizowanych przez nowych świadczeniodawców, we współpracy z instytucjami ubezpieczeń zdrowotnych,

monitorowanie stanu zdrowia oraz poziomu zabezpieczenia zdrowia mieszkańców oraz rozpatrywanie skarg w tym zakresie,

prowadzenie statystyki zdrowotnej,

kontynuacja procesu prywatyzacji placówek ochrony zdrowia,

udział w pracach komisji przetargowych przeprowadzających postępowania w zakresie remontów obiektów, w których działają placówki służby zdrowia,

współpraca przy opracowywaniu planu zabezpieczenia ratownictwa medycznego, określania potrzeb w zakresie ambulatoryjnej podstawowej opieki zdrowotnej,

opracowywanie i realizacja gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,

opracowywanie i realizacja gminnego programu przeciwdziałania narkomanii, w tym prowadzenie działań edukacyjnych i prozdrowotnych oraz oddziaływanie na tzw. grupy podwyższonego ryzyka,

obsługa Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

obsługa środka specjalnego "Ofiarom Pożaru Hali Stoczni Gdańskiej.

Referat Obsługi Osób Niepełnosprawnych
(podlega MOPS w Gdańsku)
ul. Dyrekcyjna 5, IV piętro
tel. +58 305 43 24, fax +58 300 51 10

Zadania:

koordynowanie i wspieranie działań na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym:
rozpoznawanie potrzeb osób niepełnosprawnych, ich analiza, określanie priorytetów, formułowanie projektów oraz ich realizacja,

inicjowanie i udział w opracowywaniu programu likwidacji istniejących barier i przeciwdziałaniu powstawaniu nowych,

współpraca z instytucjami i organizacjami społecznymi działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych,

upowszechnianie informacji o zasadach i trybie załatwiania spraw wynikających z niepełnosprawności,

inicjowanie działań aktywizujących środowisko osób niepełnosprawnych,

gromadzenie informacji o skali i uwarunkowaniach problemów związanych z niepełnosprawnością i sposobach ich rozwiązywania,

prowadzenie stałej działalności edukacyjnej na rzecz podnoszenia świadomości społeczeństwa na temat funkcjonowania osób niepełnosprawnych,

koordynowanie prac Zespołów powołanych w celu rozwiązywania problemów osób niepełnosprawnych,

wydawanie kart parkingowych potwierdzających uprawnienia osób niepełnosprawnych do niestosowania się do niektórych znaków drogowych

współrealizacja programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych w Gdańsku w latach 2002-2006,


dofinansowywanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych:
uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych,

sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych,

zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów,

likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych,

rehabilitacji dzieci i młodzieży,

dofinansowanie kosztów tworzenia i działalności warsztatów terapii zajęciowej,

kompleksowe załatwianie spraw związanych z:
udzielaniem pożyczek osobom niepełnosprawnym na rozpoczęcie działalności gospodarczej,

przystosowaniem i organizacją przez pracodawców stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych,

doradztwo organizacyjno-prawne i ekonomiczne w zakresie działalności gospodarczej lub rolniczej podejmowanej przez osoby niepełnosprawne;

współpraca z organizacjami pozarządowymi i fundacjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej tych osób,

współpraca z organami rentowymi w zakresie działalności gospodarczej lub rolniczej podejmowanej przez osoby niepełnosprawne,

współpraca z Państwową Inspekcją Pracy w zakresie oceny i kontroli miejsc pracy osób niepełnosprawnych,

obsługa Sekretariatu Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich;

Miasto Gdynia

Urząd Miasta Gdyni
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
e-mail:
niepelnosprawni@gdynia.pl

PUNKT OBSŁUGI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
sala mieszkańców, tel. +58 66 88 791, +58 66 88 792
obsługa interesantów z wadami słuchu i mowy (tłumacz w języku migowym)

pomoc w zakresie załatwiania w komórkach organizacyjnych Urzędu przez osoby niepełnosprawne,

udzielanie kompleksowej informacji i wskazanie sposobów uzyskiwania pomocy przez osoby niepełnosprawne dla rozwiązywania problemów związanych z niepełnosprawnością,

informowanie o podstawowych uprawnieniach przysługujących osobom niepełnosprawnym, a także o instytucjach i organizacjach udzielających pomocy,

kompletowanie dokumentacji zawierającej stosowne przepisy z dziedziny prawa, pomocy społecznej, edukacji, sportu, rekreacji kultury i turystyki, a także dotyczące dzieci niepełnosprawnych;

SAMODZIELNY REFERAT DS. OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
tel. 66 88 790

opracowywanie projektów programów dotyczących rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych przy współpracy z wydziałem Polityki Gospodarczej oraz z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, inspirowanie i koordynacja działań istotnych dla środowiska osób niepełnosprawnych, podejmowanych przez komórki organizacyjne Urzędu i miejskie jednostki organizacyjne;

inicjowanie i koordynowanie działań zmierzających do ograniczania skutków niepełnosprawności i likwidacji barier utrudniających osobom niepełnosprawnym ich funkcjonowanie;

współpraca z przedstawicielami: administracji rządowej, jednostek samorządy terytorialnego, organizacji pozarządowych, miejskich jednostek organizacyjnych, urzędu miasta w zakresie problematyki osób niepełnosprawnych;

inicjowanie i koordynacja realizacji integracyjnych programów oświatowych, kulturalnych i rekreacyjnych;

analiza potrzeb osób niepełnosprawnych dotyczących m.in. dostępu do: obiektów użyteczności publicznej, dóbr i usług umożliwiających pełne uczestnictwo w życiu społecznym i zawodowym, leczenia i rehabilitacji, informacji; a ponadto dotyczących swobodnego przemieszczania się i powszechnego korzystania ze środków transportu, możliwości komunikacji międzyludzkiej, pomocy psychologicznej
inspirowanie tworzenia i wykorzystywania baz danych dotyczących osób niepełnosprawnych w granicach przewidzianych prawem.

PEŁNOMOCNIK PREZYDENTA DS. OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Biuro Prezydenta /pok.114, I piętro/
tel. 66 88 790

WYDZIAŁ POLITYKI GOSPODARCZEJ
REFERAT AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

ul. Kołłątaja 8 /pok. 212/
tel. 620-38-24

informacja i realizacja wniosków w zakresie:

udzielania pożyczek dla osób niepełnosprawnych na rozpoczęcie działalności gospodarczej lub rolniczej,

umarzania pożyczek dla osób niepełnosprawnych na rozpoczęcie działalności gospodarczej lub rolniczej, po spełnieniu warunków ustawowych przez pożyczkobiorców,

dofinansowania do wysokości 50% oprocentowania kredytu bankowego zaciągniętego na kontynuowanie działalności gospodarczej lub rolniczej,

zwrotu kosztów poniesionych przez pracodawcę w związku z organizacją nowych lub przystosowaniem istniejących stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych,

zwrotu pracodawcom kosztów wynagrodzeń osób niepełnosprawnych i składek na ubezpieczenie społeczne od tych wynagrodzeń,

zwrotu pracodawcom, którzy zatrudniają do 24 pracowników kosztów wynagrodzenia wypłaconego zatrudnionym osobom niepełnosprawnym,(ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności) oraz składek na ubezpieczenie społeczne od tego wynagrodzenia,

zwrotu pracodawcom kosztów szkoleń, organizowanych dla osób niepełnosprawnych.

Zespół ds. Realizacji Zadań Powiatowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
ul.Armii Krajowej 44
tel. +58 782-01-20, +58 782-01-21, +58 782-01-24

Osoby dorosłe i dzieci niepełnosprawne posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności mogą korzystać z dotacji Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w zakresie:

uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym,

zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze,

likwidacji barier architektonicznych, urbanistycznych, transportowych, w komunikowaniu się i technicznych.

Warunkiem uzyskania dofinansowania poza pkt.3 jest spełnienie kryterium dochodowego, które wynosi:
dla osoby pozostającej we wspólnym gospodarstwie domowym 50% przeciętnego wynagrodzenia,

dla osoby samotnie gospodarującej 65% przeciętnego wynagrodzenia.

Centrum Rehabilitacji Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
ul. Armii Krajowej 44
tel. +58 78-01-21, +58 782-01-20

udziela informacji na temat uprawnień osób niepełnosprawnych, formach pomocy, usługach i możliwościach dofinansowania,

świadczy pomoc psychologa i psychoterapeuty,

udziela konsultacji z zakresu doradztwa zawodowego,

oferuje usługi w zakresie rehabilitacji w gabinetach fizykoterapii, kinezyterapii i w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności
ul. Armii Krajowej 44
tel./fax +58 78-01-28

orzeka o stopniu niepełnosprawności dla celów:


rehabilitacji społecznej,

korzystania ze świadczeń i usług socjalnych oraz opiekuńczych.

Gdyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych
ul. 3 Maja 27/31
tel./fax +58 621-80-98

informuje na temat organizacji działających na terenie Gdyni,

pomaga w rejestracji nowo powstających stowarzyszeń

bezpłatnie udostępnia pomieszczenia na spotkania.

Biuro Porad Obywatelskich
ul.Trauguttta 2
tel. +58 669-52-22

godziny przyjęć: poniedziałek, wtorek, czwartek od 14.00-18.00, środa, piątek od 9.00-13.00
dyżury telefoniczne codziennie od 13.00-15.00.

informuje o przysługujących prawach i o instytucjach pomocowych.
Miejsca wyposażone w systemy wspomagające słyszenie przekazane miastu Gdynia przez firmę
OTICON
:
Punkt Obsługi Osób Niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta,

Punkt informacji turystycznej na Skwerze Kościuszki,

Punkt informacji turystycznej na Dworcu Głównym,

Biuro Porad Obywatelskich.