• “Nie głuchota jest kalectwem kiedy serce słyszy”

Urząd i Instytucje: Ośrodek pomocy społecznej

Ośrodki Pomocy Społecznej to jednostki organizacyjne utworzone w celu realizacji zadań gminy z zakresu pomocy społecznej. Gmina obowiązana, zgodnie z przepisami ustawy do wykonywania zadań pomocy społecznej, nie może odmówić pomocy osobie potrzebującej, nawet w przypadku, gdy obowiązek zaspokajania jej niezbędnych potrzeb życiowych spoczywa na innych osobach fizycznych lub prawnych.

Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania własne z zakresu pomocy społecznej gminy, a także zadania z zakresu pomocy społecznej zlecone gminie.

Do zadań własnych gminy należy:

prowadzenie domów pomocy społecznej, ośrodków wsparcia o zasięgu lokalnym oraz kierowanie do nich osób wymagających opieki,

przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych i specjalnych celowych,

przyznawanie pomocy rzeczowej,

przyznawanie pomocy w naturze na ekonomiczne usamodzielnienie,

przyznawanie i wypłacanie zasiłków i pożyczek na ekonomiczne usamodzielnienie,

a także inne zadania z zakresu pomocy społecznej wynikające z rozeznanych potrzeb gminy.

Zadania własne gminy o charakterze obowiązkowym to:
udzielanie schronienia, posiłku, niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym,

świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania,

pokrywanie wydatków na świadczenia zdrowotne,

udzielanie zasiłku celowego na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego,

sprawienie pogrzebu

praca socjalna.


Zadania zlecone gminie to:

przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych, renty socjalnej, przysługujących dodatków do świadczeń,

przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych, gwarantowanych okresowych i specjalnych okresowych,

opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne za osoby nie podejmujące pracy lub rezygnujące z pracy w celu wychowania dziecka wymagającego stałej opieki i pielęgnacji, jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza określonego kryterium dochodowego na osobę oraz za osoby, które utraciły prawo do zasiłku dla bezrobotnych, pobieranego na podstawie przepisów o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu, z powodu upływu okresu jego pobierania, a dochód rodziny nie przekracza kryterium dochodowego,

przyznawanie i wypłacanie zasiłku celowego na pokrycie wydatków powstałych w wyniku klęski żywiołowej lub ekologicznej,

przyznawanie zasiłku celowego w formie biletu kredytowego,

świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych, przysługujących na podstawie przepisów o ochronie zdrowia psychicznego,

organizowanie i prowadzenie środowiskowych domów samopomocy,

zadania wynikające z rządowych programów pomocy społecznej bądź innych ustaw, mających na celu  ochronę poziomu życia osób i rodzin po zapewnieniu odpowiednich środków.

Ośrodek pomocy społecznej może wytaczać na rzecz obywateli powództwa o roszczenia alimentacyjne.

Ośrodek pomocy społecznej może kierować wnioski o ustalenie stopnia niepełnosprawności do organów określonych odrębnymi przepisami.


Adresy Ośrodków Pomocy Społecznej w Pomorskim:

Władysławowo
Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Hallera 19, 84-120 Władysławowo
Tel. (058) 6745418; Fax. (058) 6740319

Stary Dzierzgoń
Ośrodek Pomocy Społecznej
82-450 Stary Dzierzgoń
Tel. (055) 2761404; Fax. (055) 2761404

Dębnica Kaszubuska
Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Zjednoczenia 16a, 76-248 Dębnica Kaszubuska
Tel. (059) 8131336 w. 318

Czarne
Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Leśna 4, 77-330 Czarne
Tel. (059) 8332081; Fax. (059) 8332081

Osieczna
Ośrodek Pomocy Społecznej
Pl. 1000-lecia 1, 83-242 Osieczna
Tel. (058) 5881480; Fax. (058) 5881480

Łęczyce
Ośrodek Pomocy Społecznej
ul .Długa 36,84-218 Łęczyce
Tel. (058) 6789210; Fax. (058) 6789210

Debrzno
Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Traugutta 2, 77-310 Debrzno
Tel. (059) 8335439; Fax. (059) 8335351


Adresy Miejsko-Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej w Pomorskim:

Brusy

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. 4 Marca 1, 89-632 Brusy
Tel. (052) 3982285; Fax. (052) 3982285

Czersk
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Dworcowa 21, 89-650 Czersk
Tel. (052) 3984765; Fax. (052) 3984765

Nowy Dwór Gdańsk
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Konopnickiej 19, 82-100 Nowy Dwór Gdański
Tel. (055) 2472172; Fax. (055) 2472172

Sztum
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Mickiewicza 39, 82-400 Sztum
Tel. (055) 2772509; Fax. (055) 2772509

Kępice
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Niepodległości 6, 77-230 Kępice
Tel. (059) 8576359; Fax. (059) 8576359

Gniew
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Os. Witosa 9, 83-140 Gniew
Tel. (058) 5352217

Ustka
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Marynarki Polskiej 83, 76-270 Ustka
Tel. (059) 8144591; Fax. (059) 8144591

Prabuty
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Łąkowa 24, 82-550 Prabuty
Tel. (055) 2782029; Fax. (055) 2782029

Miastko

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Konopnickiej 12, 77-200 Miastko
Tel. (059) 8572786; Fax. (059) 8572786

______________________________
Dane pochodzą ze stron
www.niepelnosprawni.info/labeo oraz www.ops.pl